Sisältö |

Tehtävänanto |

Tehtävänanto on osa Tero Karvisen Haaga-Heliassa suoritettavaa Palvelinten hallinta-kurssia. http://terokarvinen.com/2018/aikataulu-%E2%80%93-palvelinten-hallinta-ict4tn022-4-ti-5-ke-5-loppukevat-2018-5p

a) Valitse aihe omaksi kurssityöksi ja varaa se kommenttina aikataulusivun perään.

b) Julkaise raportti MarkDownilla. Jos käytät GitHub:ia, se tekee muotoilun automaattisesti “.md”-päätteisiin dokumentteihin.

c) Aja oma Salt-tila suoraa git-varastosta. Voit joko tehdä tilan alusta lähtien itse tai forkata sirottimen.

A) Kurssityön aihe

Kurssilla esiteltävän moduulin aiheena viritän Salt:n asentamaan Softether/Openvpn sisäverkon, niin että Saltilla voisi ohjata uudet palvelimet yhdistämään heti jo luotuun verkkoon. Yritän lisäksi saada Baculan konfiguroitua niin, että se alkaa automaattisesti tekemään varmuuskopioita näistä palvelimista.

B) Raportin julkaisu Markdownilla

Kaikki kotitehtävät on julkaistu Githubin gh-pages ominaisuutta ja Jekylliä apuna käyttäen ja näin myös Markdown on ollut kaikissa tehtävissä käytössä.

C) Salt-tilan suorittaminen Git-varastosta

Git-varaston luominen | 1

Tässä tehtävässä teemme koko versiohallinnan vain paikallisen Git-varaston avulla. Aloitetaan perustamalla itse paikallinen Git-varasto. Suoritetaan komento mkdir localsalt && cd localsalt. Suoritetaan git:in alustuskomento git init. Luodaan oletus README komennolla echo "Tämä on pääasiassa paikallisesti suoritettavaa Salt-tilaa varten luotu Git-varasto" >> README

Ensimmäinen Git-commit “Git-varastomerkinnän luonti” |

$ git add . # Komento lisää kaikki uudet tiedostot ja muutokset Git-varaston juuressa seuraavaksi tehtävää commit, eli varsinaista tallentamista varten
$ git commit -m "Ensimmäinen muutos, readme" #lisää tehdyt muutokset Git-varastoon uniikin tunnisteen kanssa 

Tyypillisesti näiden komentojen jälkeen Git -varasto työnnettäisiin johonkin päävarastoon, jossa usean henkilön yhteen projektiin luoma sisältö lisättäisiin. Tämä tapahtuisi käyttämällä komentoja git remote add origin *git-palvelimen tiedot* , git push origin master ja git pull && git push . Näiden komentojen jälkeen Git muistaa palvelimen konfiguraation ja uuden commitin jälkeen muutokset voi siirtää pääasiallisen Git-varaston palvelimelle vain käyttämällä komentoa git push.

Kuten aikaisemmin mainittu, tässä esimerkkitehtävässä käytetään kuitenkin vain paikallista Git-varastoa.

Saltin alustus Git-varastoon |

Luodaan Saltin vaatima perusrakenne. Luodaan srv/salt/top.sls -tiedosto seuraavalla sisällöllä:

base:
 '*':
  - programs
  - ssh-geoip

Esimerkkioletusohjelmien määritys Saltin asennettavaksi |

Luodaan srv/salt/programs.sls -tiedosto, jossa määritellään tavalliset paketit, jotka halutaan Saltin asentavan.

packages:
 pkg.installed:
  - pkgs:
   - dnsutils
   - htop
   - traceroute

SSH-yhteyksien salliminen maakohtaisesti |

Luodaan tämän tehtävän yhteydessä uusi Salt-tila pohjautuen erinomaiseen esimerkkiin. 2 Toteutuksesta saa olla eri mieltä ja turvallisuusnäkökulmasta lisäys on vähäinen mille tahansa palvelimelle. On muitakin keinoja estää epäasiallisia kirjautumisyrityksiä SSH-palvelimelle. Käytännössä tämä vähentää ainakin SSH-palvelimelle hyökkäyksiä yrittävät sellaisiin, jotka sitä yrittävät tosissaan.

Salt-tilaa varten tarvitsemme kahden paketin asennuksen ja kolmen konfigurointitiedoston luomisen.

Luodaan oma kansio Salt-tilaa varten localsalt Git-varastoon.

$ mkdir ssh-geoip && cd ssh-geoip

Pääasiallinen skriptitiedosto /usr/local/bin/sshfilter.sh näyttää tältä:

#!/bin/bash

# UPPERCASE space-separated country codes to ACCEPT
ALLOW_COUNTRIES="FI" #Muutettu yhteyksien sallimiseksi Suomesta

if [ $# -ne 1 ]; then
 echo "Usage: `basename $0` <ip>" 1>&2
 exit 0 # return true in case of config issue
fi

COUNTRY=`/usr/bin/geoiplookup $1 | awk -F ": " '{ print $2 }' | awk -F "," '{ print $1 }' | head -n 1`

[[ $COUNTRY = "IP Address not found" || $ALLOW_COUNTRIES =~ $COUNTRY ]] && RESPONSE="ALLOW" || RESPONSE="DENY"

if [ $RESPONSE = "ALLOW" ]
then
 exit 0
else
 logger "$RESPONSE sshd connection from $1 ($COUNTRY)"
 exit 1
fi

Tallennetaan konfigurointitiedosto Salt Git-varastoon tiedostoon srv/salt/ssh-geoip/sshfilter.sh

Koska kahden konfigurointitiedoston muutokset ovat hyvin yksinkertaisia, voidaan käyttää Saltin file.prepend -toimintoa, joka tarkistaa tiedoston sisällön ja lisää rivin tiedoston alkuun vain jos sitä ei löydy ennestään. 3 hosts.deny ja hosts.allow -tiedostoihin lisättävien rivien sijainti on tärkeä, sillä se määrittää missä järjestyksessä sääntöjä noudatetaan. Tässä tapauksessa halutaan sääntöjen olevan ensimmäisenä “suodattamassa”.

/etc/hosts.deny:
 file.prepend:
  - text: |
    sshd: ALL

#hosts.allow
/etc/hosts.allow:
 file.prepend:
  - text: |
    sshd: ALL: aclexec /usr/local/bin/sshfilter.sh %a'

Kootaan koko Salt -tila srv/salt/ssh-geoip/init.sls -tiedostoon. Koska ssh-geoip -konfiguraatio ei luota mihinkään demoniin, ei tässä ole tarvetta varsinaista tarvettawatch.file -kohdalle. Käytössä on siis vain ns. package-file -rakenne. Muistetaan lisätä sshfilter -skriptille suoritusoikeus käyttämällä mode: 755 -valintaa.

#vaaditut paketit
programs:
 pkg.installed:
  - pkgs:
   - ssh
   - geoip-bin
   - geoip-database

#pääkonfigurointitiedosto
/usr/local/bin/sshfilter.sh:
  file.managed
   - source: salt://ssh-geoip/sshfilter.sh
   - mode: 755

#hosts.deny
/etc/hosts.deny:
 file.prepend:
  - text: |
    sshd: ALL


#hosts.allow
/etc/hosts.allow:
 file.prepend:
  - text: |
    sshd: ALL: aclexec /usr/local/bin/sshfilter.sh %a'

Tässä kohtaa on hyvä myös tehdä uusi commit Git-varastoon git add . && git commit -m "ssh-geoip perusrakenne"

Luodaan localsalt Git-varastoon tarvittavat bash-skriptit, saltin ensimmäistä suorittuskertaa varten:

#!/bin/bash
#
# high.sh
#

#Varmistetaan että salt ja git on asennettu

sudo apt-get update
sudo apt-get install git salt-minion

#Koska Salt-tila asenetaan käyttäen vain paikallista Git-varastoa, tässä kohtaa ei tarvita seuraavaa komentoa:
#git clone https://github.com/**/**

#Määritellään Git:n perusasetukset
git config --global credential.helper "cache --timeout=3600"

#Suoritetaan Salt-tila paikallisesti
sudo salt-call --local --file-root srv/salt/ state.highstate --state-output filter -l warning

--state-output filter -l warning lähde: 4

Annetaan high.sh bash-skriptitiedostolle suoritusoikeudet chmod +x high.sh

Tässä vaiheessa on jälleen hyvä suorittaa uusi commit Gittiin: git add . && git commit -m "valmis Salt-git -tila"

alt text

Salt-tilan testaus paikallisesta varastosta paikallisesti |

Poistetaan kaikki salt tilan ja bash-skriptin asentamat tiedostot: sudo apt-get purge geoip-bin geoip-database htop dnsutils traceroute git salt-minion

Testataan Salt-tilan suorittaminen suorittamalla high.sh Bash-skripti.

high.sh Bash-skriptin suoritus high.sh Bash-skriptin suoritus high.sh Bash-skriptin suoritus

Testataan sshfilter.sh -skriptin toiminta:

~/localsalt$ /usr/local/bin/sshfilter.sh 1.1.1.1
~/localsalt$ tail -F -n 1 /var/log/syslog
May 8 09:36:28 X220 k: DENY sshd connection from 1.1.1.1 (AU)

Lopuksi testataan vielä itse SSH-yhteyttä toisesta maasta. Palvelimeni s101.4e.fi sijaitsee tällä hetkellä Ruotsissa, kokeillaan sieltä yhteyttä:

$ ssh [email protected]
ssh_exchange_identification: read: Connection reset by peer

SSH-yhteys estetään oikein, koska Ruotsia ei ole sallitty skriptin konfiguroinnissa.

Lisätään varmuuden vuoksi Gittiin vielä viimeinen tila, jos jotain muutoksia on vielä tullut testaamisen jälkeen:

git add . && git commit -m "valmis & testattu Salt-git -tila"

Lähteet |

[1 : http://terokarvinen.com/2012/git-from-offline-to-network

[2 : https://www.axllent.org/docs/view/ssh-geoip/

[3 : https://docs.saltstack.com/en/latest/ref/states/all/salt.states.file.html#salt.states.file.prepend

[4 : https://docs.saltstack.com/en/latest/ref/output/all/salt.output.highstate.html